Therapie:

Onder dit kopje wil ik een overzicht maken van therapieën waar Grin kinderen baat bij hebben. Dit kunnen zowel cognitieve als motorische therapieën zijn. Ook kan het gaan om een therapie die onze kinderen een bepaalde vaardigheid leert zoals omgaan met sexualiteit of vergroten van de weerbaarheid. 

Sowieso hebben Grin kinderen baat bij fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Vergeet ook niet om te kijken naar communicatieondersteunende middelen en gebarentaal. Al kan deze laatste voor kinderen ook motorisch te uitdagend zijn. Stichting Milo (https://www.stichtingmilo.nl ) kan hiervoor worden ingeschakeld. Ook een orthopedagoog kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen. Zelf hebben wij met veel succes en plezier jarenlang gewerkt met Jantien Muller en haar eigen bedrijf De Opvoedpraktijk. 

Aangezien het over het algemeen niet moeilijk is om in je omgeving een goede kinderfysiotherapeut, ergotherapeut of logopediepraktijk te vinden en het over het algemeen ook geen probleem is om via consultatieburo, kinderarts of huisarts een verwijzing voor deze therapieën te krijgen, ga ik hier op deze site niet verder op in en noem ik enkel de minder voor de hand liggende therapieën. 

Praatjes en Zo, Sexuele voorlichting en begeleiding, Inge Smit, Deventer

Praatjesenzo.nl

Inge kan helpen bij sexuele voorlichting in de meest brede zin des woords (gedrag, grenzen, weerbaarheid etc) bij kinderen met een beperking. 

Feuerstein (https://www.cordaan.nl/feuerstein)

Feuerstein brengt in kaart hoe een kind het beste leert en biedt het kind vervolgens strategieën en denkprocessen aan waarmee het zijn leerpotentieel kan maximeren. De grondlegger van de Feuerstein methode, Professor Reuven Feuerstein (1921-2014), zag intelligentie als een spier die sterker gemaakt kan worden door haar op de juiste manier te trainen. 

Voor wat betreft motoriek kan gedacht worden aan Feldenkrais (https://feldenkrais.nl/methode) En Anat Baniel (https://www.sensusinbeweging.nl/neuromovement/). 

Wij hebben zelf geen ervaring met deze therapieën. De genoemde websites zijn dan ook enkel bedoeld om algemene informatie te geven. 

Graag nodig ik ouders die hier wel ervaring mee hebben om deze ervaringen met mij te delen zodat ik dit aan de site kan toevoegen. 

Ook ouders die ervaringen met andere therapieën hebben, zijn van harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

Hanen Therapie

Onze Charlotte had ook een achterstand op het gebied van haar spraak- en taal ontwikkeling. Toen ze drie jaar was, bestond haar vocabulaire uit ongeveer 100 woordjes en behalve iets in de lijn van “Mama drinken” of “Mama koekje” maakte ze nog helemaal geen zinnen. Op advies van onze logopediste hebben Nino en ik het Hanen ouderprogramma gevolgd om Charlotte zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en stimuleren in haar spraak- en taal ontwikkeling. Onderstaand een beschrijving van deze therapie, afkomstig van onderstaande website;

Het Hanen-ouderprogramma (Hanencursus) | Communicatie Methoden EMB

Het Hanenouderprogramma (spreek uit ‘hennen’) is een groepsprogramma waar met ouders gewerkt wordt aan de basisvoorwaarden voor contact, communicatie en (taal-) ontwikkelingsstimulering van hun kind. Het is een vorm van indirecte logopedie. 

Het  Hanenouderprogramma is  voor ouders van kinderen met een communicatieve beperking (een primaire taalontwikkelingsstoornis of secundaire taalontwikkelingsstoornis, daarnaast is er een Hanenprogramma voor ouders van jonge kinderen met autisme of kenmerken van autisme). De kinderen hebben een leeftijd van 1 tot 6 jaar en kunnen een taalniveau hebben van 0 tot 3-woordzinnen.

Het Hanenouderprogramma vindt zijn oorsprong in Canada en wordt alleen gegeven door Hanengecertificeerde logopedisten.

Het Hanenouderprogramma is een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken, waarbij de ouders de steun van een groep en individuele logopedische begeleiding ervaren. Video-opnamen van de interactie tussen ouder en kind staan zowel in de groep als bij de huisbezoeken centraal.
De kracht van de methode Hanen is, dat het de ouders niet alleen inzicht geeft in hun eigen manier van reageren, maar hen ook de gelegenheid biedt de adviezen in de praktijk toe te passen. Door de video-opnamen krijgen zij zowel inzicht als feedback. Door het groepsproces worden ouders gestimuleerd en gemotiveerd en ondervinden zij van elkaar veel steun.

Ouders leren inzicht te krijgen in de belevingswereld van hun kind en leren hun houding en hun gedrag zodanig te veranderen, dat er voor het kind ruimte ontstaat om te reageren. De communicatie en het contact verbetert en daardoor de voorwaarde voor het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling. Bovendien draagt een verbeterde communicatie bij aan het welbevinden van zowel ouders als kinderen. Ook heeft het vaak een verbredend effect op de spel-en leerontwikkeling.

De Hanen-cursus gaat uit van drie grote principes:

  1. Volgen
  2. Aansluiten
  3. Toevoegen

Volgen bestaat uit het kijken naar waar je kind mee bezig is en hem de kans te geven om initiatief te nemen in contact, in communicatie. Vervolgens sluit jij als ouder je daarop aan door je kind bevestiging te geven (zowel verbaal of non-verbaal). Daardoor weet je kind dat je hebt gezien waar hij mee bezig is of wat hij bedoelt. Goed aansluiten zorgt voor een grotere mate van aandacht van je kind en verlenging van contact. Wanneer je dan jouw taal en ervaring toevoegt, nodig je je kind daarmee uit om met jou mee te gaan en ben je bezig met taal (-en/of spel) stimulering. Zo is je kind bereid om van jou te leren.

Deze principes zijn niet nieuw en worden in elke vorm van communicatie gebruikt. Wel blijkt het zo te zijn dat wanneer je als ouder hier meer inzicht in hebt, je deze principes ook makkelijker kunt inzetten wanneer de communicatie minder goed verloopt.

Scroll to Top